Risicomanagement
Risicomanagement een kwestie van doen!

In ons privéleven passen we risicomanagement structureel toe. Bij het afsluiten van een hypotheek, het bespreken van een reis, de aanschaf van duurzame goederen …

Het is niet meer dan logisch dat dat bij projecten ook gebeurt.
Toch wordt risicomanagement in organisaties maar zelden structureel toegepast.

Doorgaans beperkt het zich tot het benoemen van risico’s - en dan vooral de technische. Terwijl de voortgang van een project voor 80% bepaald wordt door maatschappelijke, organisatorische en politieke en risico’s! Risicomanagement vraagt dus om een brede focus. En dat is precies wat de door DMS gebruikte methodiek onderscheidt van andere methoden. De hele omgeving van het project wordt in beschouwing genomen: de projectdoelen, de kritische succesfactoren, maar ook de belangen van alle relevante actoren. Risico’s worden daardoor in goede samenhang geďnventariseerd, en niet willekeurig.

Het voordeel van een dergelijke doorwrochte risico-inventarisatie is duidelijk: wanneer de belangrijkste risico’s zijn ingecalculeerd, kunnen er maatregelen worden getroffen.

Die kunnen weer worden doorvertaald naar concrete acties, compleet met actiehouders en een planning.


Risicomanagement is het iden- tificeren en kwantificeren van risico's en het vaststellen van beheers- maatregelen. Met beheersmaat regelen worden activiteiten bedoeld waarmee de kans van optreden of de gevolgen van risico's worden beďnvloed.

Copyright © 2011 by "Rene"
E-Mail: renerws@hotmail.com
Mary-Ann Mooiman               Juridisch & Organisatie Adviesbureau voor de bouw
  Watertorkruid  1  :  2914  TR   Nieuwerkerk aan den IJssel    :   T (0180) 39 99 50  :   M (06) 41 52 57 95
Home   | Over DMS    | Projecten   |  Meer informatie   |  Contact    Artikelen
Home
Risicomanagement
Aanbestedingen
Contracten
Opleidingen (PAO)